Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2018.

Trường TH Phúc Thuận II xây dựng Kế hoạch với nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2018. Nhà trường cùng với 6 trường Mầm Non, Tiểu học, THCS trên địa bàn học tập chính trị vào ngày 24/7/2018 tại UBND xã Phúc Thuận.

 

 

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

 

 
  

 

 

Số: 106/KH- THPTII

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phúc Thuận, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị và chuyên môn nghiệp vụ

cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên hè 2018

 

 
  
 

 

 

          Thực hiện Công văn Số: 458 /PGDĐT- TCCB ngày 09/7/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phổ Yên về việc  Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên,nhân viên năm 2018,Trường TH Phúc Thuận II xây dựng Kế hoạch với nội dung bồi dưỡng chính trị hè và chuyên môn nghiệp vụ năm 2018cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viênnhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy.

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

Nội dung học tập, bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH

1. Đối tượng

Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường

2. Nội dung

-  Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018.

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

- Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai tập huấn theo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

3. Tài liệu học tập

- Các tài liệu nghiên cứu, học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị.

- Một số tài liệu khác do Cấp uỷ địa phương cung cấp (Nghị quyết Đảng bộ địa phương, chương trình, kế hoạch hành động,…).

4. Phương thức tiến hành

4.1. Thời gian, hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng

          4.1.1. Thời gian:

Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị vào trung tuần tháng 7 năm 2018.

Tổ chức bồi dưỡng CMNV, Kế hoạch nhiệm vụ năm học bắt đầu từ tuần 02 tháng 8 năm 2017

4.1.2. Hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng:

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Phúc Thuận thống nhất kế hoạch và báo cáo Đảng ủy, chính quyền địa phương lên kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tập trung nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ quản lý, giảng dạy gắn với điều kiện thực tế của nhà trường;

4.2. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên sau khi tham gia bồi dưỡng chính trị hè phải viết bài thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch yêu cầu viết tay, không đánh máy. Nội dung bài thu hoạch phải thể hiện được nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng, tập huấn và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo việc viết thu hoạch của người học một cách nghiêm túc, thiết thực, không qua loa, hình thức; bố trí thời gian hợp lý để viết thu hoạch và đánh giá kết quả thu hoạch; tiếp thu đề xuất, kiến nghị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Thị ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Hiệu trưởng nhà trường xây dựng và thống nhất kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị với các trường trên địa bàn, báo cáo với Đảng ủy, UBND xã Phúc Thuận giúp đỡ về giảng viên truyền đạt tất cả những nội dung đã xây dựng trong kế hoạch. Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị bắt đầu từ tuần 2 tháng 8 năm 2018.

- Sau khi lĩnh hội các nội dung bồi dưỡng, tập huấn, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải viết nội dung báo cáo thu hoạch ( nội dung báo cáo viết tay, không được phô tô đánh máy) và nộp về BGH nhà trường đúng thời gian quy định.

Nhà trường tổng hợp, báo cáo kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 của đơn vị gửi về gửi Phòng giáo dục và Đào tạo trước ngày 03/9/2018

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và CMNV của trường TH Phúc Thuận IIyêu cầucác thành viên trong nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phổ Yên (báo cáo);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Thượng Hảo

 

 

 

LỊCH BỒI BƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ

CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM 2018

 

Stt

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Trường TH Phúc Thuận II

24/7/2018

Hội trường UBND xã Phúc Thuận

7 nhà trường cùng học

 

Phúc Thuận, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Thượng Hảo

 

 

 

 

 

Tác giả: admin